Ordblind eller talblind

Er du ordblind eller talblind?

Er du ordblind eller talblind?

Er du ordblind eller talblind, så du har vanskeligt ved at læse, skrive eller regne? Og påvirker dine vanskeligheder din evne til at kommunikere og deltage aktivt i din hverdag? Så er det her, du søger hjælp.

Hjælpen er for dig, der:

  • er ung og har afsluttet 9. klasse eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør)
  • er voksen 
  • har svære problemer forbundet med at læse, skrive eller regne
     

Vi hjælper borgere i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner

Forudsætningen for, at du kan få hjælp hos os, er, at du ikke kan bruge tilbuddet om Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning på for eksempel VUC eller AOF.

Du kan også få hjælp, hvis du i kombination med din ordblindhed eller talblindhed har syns- eller hørenedsættelse, er tosproget, har generelle indlæringsvanskeligheder, har psykiske, emotionelle eller sociale problemer.

Hvordan får du hjælp?

Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig. Se i højre spalte under "Kontakt".

OBS! Hvis du er uddannelsessøgende, skal du i første omgang kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.

Hvad kan du få? 

En konsulent afdækker og tester sammen med dig dine problemer og vurderer, om der er et eventuelt behov for undervisning. 

Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med konsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. Hvis konsulenten vurderer, at du har behov for et hjælpemiddel, der kan kompensere dig for dine problemer, kan konsulenten hjælpe dig med at skrive en ansøgning.

Det overordnede mål med vores hjælp er at give dig mulighed for at klare kravene i job, på uddannelse og i privatliv, så du kan deltage i samfundet på lige fod med andre borgere.

Ved undervisningens start opstiller du sammen med konsulenten fælles mål for undervisningen.

Konsulenten fungerer også som sagsbehandler for Esbjerg Kommune, når det drejer sig om it-hjælpemidler.

I menuen til venstre kan du læse mere om hjælp til dig, der er ordblind eller talblind.